Pomoc prawna dla instytucji publicznych


Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz instytucji państwowych i samorządowych we wszystkich aspektach ich działalności,. Powyższe odnosi się w szczególności do opracowywania i opiniowania projektów umów, sporządzana opinii prawnych dotyczących interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście realizowanych przez daną jednostkę zadań własnych i zleconych.