Obsługa prawna firm


Świadczenie pomocy prawnej w bieżącej działalności firm:
• sporządzanie umów, w tym ich opiniowanie, sporządzanie regulaminów, statutów, wzorców umownych, itp.;
• udzielanie odpowiedzi na pytania prawne w postaci pisemnych opinii prawnych oraz bieżących porad telefonicznych i informacji mailowych;
• uczestnictwo w negocjacjach handlowych wymagających udziału prawnika;
• dojazd na spotkania z klientem.

Reprezentacja firmy w sporach sądowych i pozasądowych a także przed organami finansowymi, organami administracji samorządowej i rządowej:
• sporządzanie pozwów sądowych, środków odwoławczych od wydanych orzeczeń sądowych;
• reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi a także przed Sądem Najwyższym;
• reprezentacja Klienta przed organami finansowymi, w szczególności w postępowaniach podatkowych, kontroli podatkowej, sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, protokołu badania ksiąg, sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych a także skarg kasacyjnych do NSA;
• reprezentacja Klienta przed organami administracji samorządowej i rządowej, zastępstwo na rozprawach administracyjnych, sporządzanie pism administracyjnych, w tym wniosków dowodowych, pism zawierających wypowiedzenie się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, odwołań od decyzji;
• uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń administracyjnych;
• uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
• zakładanie Spółek handlowych i ich rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców, rejestracja zmian w umowie Spółek handlowych,
• zakładanie indywidualnych działalności gospodarczych
• likwidacja podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych,
• obsługa posiedzeń organów spółek handlowych,
• sporządzanie wniosków o upadłość podmiotów gospodarczych, w tym reprezentacja w postępowaniu upadłościowym,

windykacje należności na etapach postępowania przesądowego, sądowego i egzekucyjnego:
• prowadzenie na terenie całego kraju wszelkich niezbędnych działań przewidzianych prawem a zmierzających do odzyskania należności Klienta;
• sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie ugód pozasądowych, pozwów sądowych, wniosków egzekucyjnych;
• reprezentacja Klienta w postępowaniu sadowym oraz egzekucyjnym;
• działanie bez zbędnej zwłoki z wykorzystaniem współpracujących kancelarii komorniczych.