ogólny zakres usług


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w następującym zakresie:
Prawo cywilne:
• Dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń;
• Reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych;
• Sporządzanie pozwów, apelacji i innych pism procesowych;
• Sporządzanie i opiniowania umów cywilno-prawnych;
• Pomoc prawna w sprawach spadkowych (pomoc w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku; odpowiedzialność za długi spadkowe, zapisy, polecenia);
• Pomoc prawna w sprawach z zakresu nieruchomości (prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi, sporządzanie umów zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy, reprezentacja w sprawach o zasiedzenie nieruchomości).
Prawo karne:
• Obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania;
• Obrona w postępowaniu przed sądem;
• Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych;
• Prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia, w tym o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
• Sporządzanie pism, m.in. Apelacji, zażalenia w sprawach karnych, zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
• Dochodzenie od skarbu państwa odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
• Składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary;
• Reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym.
Prawo rodzinne
reprezentacja przed sądami oraz przygotowywanie pism procesowych w sprawach o
• O rozwód, zarówno z orzeczeniem o winie małżonka, jak i bez orzekania o winie;
• O separacje;
• O podział majątku dorobkowego;
• O ustanowienie rozdzielności majątkowej;
• O eksmisję z mieszkania;
• O alimenty;
• Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, tj. Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem;
• Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
• O separację;
• O przysposobienie;
• O ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym,
• Związane z zarządem majątkiem dziecka;
• Uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka.
Prawo handlowe i gospodarcze:
• Prowadzenie negocjacji handlowych;
• Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej;
• Reprezentacja przed KRS (zakładanie i rejestracja spółek, wprowadzanie zmian w KRS, likwidacja spółek.);
• Sporządzanie umów handlowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych (m.in. Umowy sprzedaży, ubezpieczenia, agencyjnej, przewozu, składu, franchisingu, itp.);
• Pomoc w sporządzaniu wymaganych dokumentów w procesie rejestracji przedsiębiorców (projekty umów, statuty, aktów założycielskich);
• Pomoc przy zmianach organizacyjnych spółek (przekształcania, łączenia) oraz przy likwidacji spółek
• Sporządzanie projektów uchwał;
• Sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie treści umów;
Prawo administracyjne:
• Reprezentacji stron w postępowaniu administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
• Reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, reprezentacja na rozprawie administracyjnej;
• Sporządzanie wniosków, w tym wniosków dowodowych, odwołań, skarg;
• Uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu itd.);
• Sporządzanie opinii prawnych;
• Reprezentacja w sprawach związanych z rozliczeniem prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji z zakresu prawa oświatowego, w tym przygotowywanie pism administracyjnych w postaci uzasadnień do odmowy podpisania protokołu kontroli, pism zawierających ustosunkowanie się do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, odwołań do SKO.
Prawo podatkowe:
• Reprezentacja strony przed organami podatkowymi w postaci Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, w tym uczestnictwo pełnomocnika w czynnościach dowodowych;
• Reprezentacja w postępowaniach o nieujawnione źródła przychodów, w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe w przedmiocie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego;
• Sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, protokołu badania ksiąg, sporządzanie wniosków dowodowych, odwołań od decyzji organów skarbowych pierwszej instancji,
• Sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania podatkowego;
• Sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA a także reprezentacja przed sądami administracyjnymi.
Prawo pracy:
• Dochodzenie przed sądem roszczeń w postaci przywrócenia do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
• Konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, układów zbiorowych pracy;
• Świadczenie pomocy w tworzeniu regulaminów pracy i wynagradzania;
• Reprezentacja w postępowaniu sądowym;
• Dochodzenie odszkodowań za wypadki przy pracy;
• Przygotowywanie umów o zakazie konkurencji;
• Postępowanie przed Państwową Inspekcją Pracy;
• Dochodzenie należności ze stosunku pracy wynikających z mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu.

Prawo zamówień publicznych:
• Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed KIO.