Wynagrodzenie


Kancelaria oferuje elastyczne formy ustalenia wynagrodzenia, którego to wysokość jest uzależnione od:
• rodzaju zlecenia
• wartości przedmiotu sprawy
• terminu jego wykonania
• nakładu pracy
W trosce o najwyższą jakość naszych usług, każdy problem gruntownie analizujemy przed przyjęciem sprawy do jej prowadzenia poddając ocenie szanse wytyczonego celu. Jako, ze cenimy sobie jasne i przejrzyste sytuacje, od początku rozpoczęcia współpracy z naszymi Klientami otwarcie i precyzyjnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, a która to wysokość określana jest w drodze negocjacji z danym Klientem.

Kancelaria prowadzi współpracę na zasadach i w zakresie indywidualnie ustalonymi z każdym Klientem. Celem dostosowania oferty do potrzeb poszczególnych Klientów, Kancelaria proponuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

• stałe wynagrodzenie: ustalane z góry za całość postępowania w danej instancji,
• system ryczałtowy miesięczny: polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia.
• system godzinowy: polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od nas,
• wynagrodzenie od poszczególnych czynności,
• możliwość umówienia się na dodatkowe wynagrodzenie od pomyślnego wyniku sprawy (success fee/pactum de quota litis).

Cena usługi uzgadniania jest każdorazowo indywidualnie z Klientem w zawartej z nim umowie.

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie sprawy.

PORADY PRAWNE

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Aktualnie stawka wynagrodzenia za udzielenie porady wynosi od 100 do 250 zł. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.